Đường dây nóng trực PCCCR: 0585 888 101

18/10/2021 14:10:43

Chi bộ Chi cục Kiểm lâm vùng III tổ chức Hội nghị “Phổ biến quán triệt học tập và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 10 khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị

Ngày 16/8/2019, tại Hội trường Chi cục Kiểm lâm vùng III, Chi bộ Chi cục Kiểm lâm vùng III đã tổ chức Hội nghị “Phổ biến quán triệt học tập và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/05/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và các văn bản của Đảng ủy cấp trên cho 30 cán bộ, đảng viên và người lao động của đơn vị.

Hội nghị do Đồng chí Dương Văn Lâm - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng III chủ trì và chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Văn Thế, Phó Bí thư Chi bộ quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII gồm: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Đ/c Nguyễn Văn thế đã dành nhiều thời gian để phổ biến quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đại biểu các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Huy Hiệp – Chi ủy viên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng III đã phổ biến, tuyên truyền và quán triệt đấu tranh phản bác Pháp Luân Công; phổ biến, quán triệt các các Kết luận của Ban Bí thư: Kết luận số 50-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa XI về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 51-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Kết luận số 52-KL/TW về về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Dương Văn Lâm, Bí thư Chi bộ đề nghị cấp ủy tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền kết quả Hội nghị; chuẩn bị thật tốt công tác chuẩn bị đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 vào đầu tháng 4/2020. Đồng thời, yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên tiếp tục nghiên cứu kỹ các nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị, Chỉ thị số 35-CT/TW và viết bài thu hoạch gửi về cấp ủy chậm nhất vào 25/8/2019.

Cuối cùng đồng chí kêu gọi toàn thể các đồng chí đảng viên, cán bộ, công chức và viên chức của đơn vị đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2019 và chuẩn bị thật tốt cho Đại hội Chi bộ Chi cục Kiểm lâm vùng III góp phần thành công tốt đẹp Đại hội đảng bộ các cấp.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Liên kết

Thống kê Website

Đang online
Hôm nay
24h qua
Total
Your IP35.173.35.159